MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CHÍNH SÁCH B?O M?T THÔNG TIN

CHI TI?T CHÍNH SÁCH B?O M?T THÔNG TIN
 • 1.1????C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (“THACO”)?Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnhi?u r? t?m quan tr?ng và t?n tr?ng quy?n b?o m?t th?ng tin cá nhan (“Th?ng tin”) c?a ng??i truy c?p website và s? d?ng d?ch v? c?a THACO (ng??i truy c?p website và/ho?c mua s?n ph?m, s? d?ng d?ch v? c?a THACO sau ?ay g?i chung là “Khách hàng”); website, s?n ph?m và d?ch v? sau ?ay g?i chung là “D?ch v?”), b?ng thi?n chí c?a mình - THACO v?i Chính sách b?o m?t Th?ng tin này (“Chính sách”) s? cung c?p n?i dung t?ng quan nh?m minh b?ch hóa các nguyên t?c thu th?p, cách th?c s? d?ng, ti?t l?, l?u tr? Th?ng tin c?a Khách hàng mà THACO thu th?p ???c b?ng nh?ng cách th?c nêu t?i M?c 4 Chính sách này.

  1.2??? Chính sách này áp d?ng ??i v?i t?ng th? D?ch v? c?a THACO, nh?ng tùy t?ng th?i ?i?m, ??i v?i t?ng D?ch v? ho?c t?ng ph?n D?ch v? c? th?, tùy thu?c ??c thù và yêu c?u c?n thi?t c?a D?ch v? ?ó THACO có th? b? sung/?i?u ch?nh các n?i dung liên quan ??n Chính sách này ?? áp d?ng riêng cho nh?ng ph?n D?ch v? c? th? ?ó.

  1.3??? Chính sách này ???c áp d?ng khi Khách hàng truy c?p, s? d?ng D?ch v? c?a THACO, và b?t k? th?i ?i?m nào Khách hàng truy c?p, s? d?ng D?ch v? do THACO cung c?p, t?c là Khách hàng ??ng y v?i các ?i?u kho?n mà THACO quy ??nh trong Chính sách này (bao g?m c? các ph?n b? sung, s?a ??i tùy t?ng th?i ?i?m).

  1.4??? Tùy tình hình, nhu c?u b?o m?t th?c t?, THACO có th? ?i?u ch?nh Chính sách này mà kh?ng c?n th?ng báo hay ???c s? ??ng y c?a Khách hàng. Khi c?p nh?t n?i dung chính sách này, THACO s? ch?nh s?a l?i th?i gian “C?p nh?t l?n cu?i” ? ph?n cu?i c?a Chính sách này, vì v?y tr??c khi truy c?p, s? d?ng D?ch v? c?a THACO Khách hàng nên th??ng xuyên ki?m tra l?i Th?ng tin Chính sách ?? có các b?n c?p nh?t m?i nh?t. Trong tr??ng h?p THACO c?p nh?t Chính sách và Khách hàng s? d?ng D?ch v? sau khi Chính sách ?? ???c c?p nh?t, ?i?u ?ó có ngh?a là Khách hàng ??ng y và ch?u ràng bu?c v?i (các) ?i?u kho?n m?i ???c xác ??nh trong b?n Chính sách c?p nh?t.

 • 2.1??? THACO thu th?p Th?ng tin c?a Khách hàng ch? y?u ph?c v? cho m?c ?ích h? tr?, duy trì m?i liên h? v?i Khách hàng nh?:

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầna)????? Th?ng báo ??n Khách hàng các Th?ng tin khuy?n m?i, qu?ng cáo ho?c cho các m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p, xúc ti?n th??ng m?i khác;

  b)????? Duy trì liên l?c v?i Khách hàng, gi?i ?áp các th?c m?c c?a Khách hàng liên quan ??n D?ch v? c?a THACO;

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnc)????? H? tr? khi Khách hàng mua xe và/ho?c s? d?ng D?ch v? c?a THACO.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần2.2??? THACO thu th?p Th?ng tin ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ki?m soát, nang cao ch?t l??ng D?ch v? nh?:

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầna)????? Ki?m soát ng??i truy c?p, s? d?ng D?ch v? c?a THACO;

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnb)????? Phan tích và t?i ?u hóa các D?ch v? c?a THACO;

  c)????? Nang cao ch?t l??ng D?ch v? c?a THACO và/ho?c các D?ch v? c?a các C?ng ty con, C?ng ty liên k?t c?a THACO (“??n v? tr?c thu?c”).

  2.3??? Ngoài nh?ng m?c ?ích ?? c?p t?i ti?u m?c 2.1, 2.2 THACO c?ng có th? thu th?p Th?ng tin ?? ph?c v? các m?c ?ích khác kh?ng trái v?i quy ??nh pháp lu?t.

 • 3.1??? Th?ng tin c?a Khách hàng mà THACO s? thu th?p bao g?m:?

  a)????? H? tên;

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnb)????? S? ?i?n tho?i;

  c)????? Email;

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnd)????? ??a ch? th??ng trú;

  3.2??? Cho t?ng D?ch v?, m?c ?ích thu th?p c? th? khác, tùy t?ng th?i ?i?m THACO có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p thêm m?t s? Th?ng tin nh?m ??m b?o vi?c s? d?ng D?ch v? c?a chính Khách hàng ho?c ??m b?o s? liên h?, giao d?ch gi?a THACO và Khách hàng ???c th?ng su?t, thu?n ti?n ví d? nh?: lo?i xe Khách hàng s? h?u, yêu thích; bi?n s? xe; s? km ?? ?i) và/ho?c các Th?ng tin c?n thi?t khác.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần3.3??? ??i v?i ph?m vi thu th?p Th?ng tin ?? c?p t?i Chính sách này, THACO s? lu?n t?o ?i?u ki?n b?ng cách thi?t l?p nh?ng tính n?ng trên giao di?n Website ?? Khách hàng tùy ch?n ?? quy?t ??nh vi?c cung c?p ho?c t? ch?i cung c?p Th?ng tin cho THACO.

 • Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnNh?m ??m b?o Th?ng tin ???c thu th?p là ??y ??, chính xác, tùy tr??ng h?p THACO có th? l?a ch?n s? d?ng ??n l? ho?c t?ng h?p các ph??ng th?c thu th?p Th?ng tin c?a Khách hàng nh? sau:

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần4.1??? ?? ngh? Khách hàng cung c?p Th?ng tin

  THACO có th? ?? ngh? Khách hàng cung c?p Th?ng tin trong các tr??ng h?p sau:

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầna)????? M?t s? D?ch v? c?a THACO cho phép/?? ngh? Khách hàng t?o tài kho?n ho?c h? s? cá nhan và ?? s? d?ng m?t cách t?t nh?t các D?ch v? này, THACO có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p các Th?ng tin ?? c?p t?i M?c 3 nêu trên ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng D?ch v? c?a Khách hàng.

  b)????? Tr??ng h?p Khách hàng yêu c?u THACO gi?i ?áp các th?c m?c liên quan ??n D?ch v? c?a THACO ho?c Khách hàng yêu c?u THACO cung c?p D?ch v? ví d?: ??t hàng mua ? t? tr?c tuy?n, yêu c?u h? tr? b?o trì xe ? t? thì THACO có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p Th?ng tin ?? x? ly các yêu c?u c?a Khách hàng m?t cách nhanh chóng, chính xác;

  c)????? Các tr??ng h?p yêu c?u thu th?p Th?ng tin khác tùy theo nhu c?u thu th?p c?a THACO.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnd)????? THACO s? lu?n ??a ra tùy ch?n v? vi?c quy?t ??nh cung c?p hay kh?ng cung c?p Th?ng tin ??i v?i Khách hàng. Tr??ng h?p Khách hàng l?a ch?n kh?ng cung c?p Th?ng tin có th? s? có m?t s? D?ch v?, giao d?ch kh?ng th? th?c hi?n ???c ho?c m?t s? giao d?ch Khách hàng s? ???c truy c?p, th?c hi?n d??i ch? ?? ?n danh (Guest).

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần4.2??? THACO t? thu th?p Th?ng tin

  a)????? Thu th?p Th?ng tin t? các ngu?n c?a bên th? ba

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnTHACO có th? nh?n Th?ng tin v? Khách hàng ?? c?ng b? c?ng khai trên các website th??ng m?i ?i?n t? c?a b?t k? bên th? ba nào ho?c nh?n Th?ng tin c?a Khách hàng t? bên th? ba khi THACO tham gia vào các giao d?ch có s? chuy?n giao Th?ng tin ?ó.

  b)????? Thu th?p trong quá trình th?c hi?n D?ch v??

  Trong quá trình th?c hi?n D?ch v?, THACO c?ng có th? thu th?p các Th?ng tin c?a Khách hàng b?ng các cách th?c phù h?p khác v?i s? ??ng y c?a Khách hàng v?i cách th?c thu th?p ?ó.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnc)????? Thu th?p trong quá trình Khách hàng s? d?ng D?ch v?

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnM?t s? D?ch v? c?a THACO cho phép Khách hàng liên l?c v?i bên th? ba, nh?ng l?n liên l?c ?ó s? ???c truy?n qua và nh?ng Th?ng tin phát sinh trong quá trình liên l?c ?ó có th? ???c l?u tr? trên h? th?ng c?a THACO.

  4.3??? H?p nh?t Th?ng tin

  THACO có th? h?p nh?t Th?ng tin Khách hàng mà THACO có ???c t? vi?c thu th?p b?ng nhi?u ph??ng th?c khác nhau ?? c?p t?i M?c này nh? m?t thao tác hoàn thi?n Th?ng tin ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ???c ?? c?p t?i Chính sách này mà kh?ng c?n s? ??ng y tr??c c?a Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng lu?n có quy?n l?a ch?n ?i?u ch?nh Th?ng tin c?a mình theo quy ??nh t?i M?c 10.1 Chính sách này.

 • 5.1??? THACO s? d?ng các Th?ng tin c?a Khách hàng thu th?p ???c ??:

  a)????? Th?c hi?n các bi?n pháp ?? hoàn thi?n D?ch v? c?a THACO;

  b)????? Thi?t l?p các ch??ng trình h? tr? khách hàng than thi?t ho?c các ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i khác;

  c)????? X? ly các v?n ?? liên quan ??n vi?c s? d?ng D?ch v? c?a Khách hàng ho?c giao d?ch gi?a THACO và Khách hàng;

  d)????? G?i th? ng?, ??n ??t hàng, th? c?m ?n;

  e)????? G?i các Th?ng tin khuy?n m?i ho?c các Th?ng tin khác cho Khách hàng khi có s? ??ng y tr??c c?a Khách hàng.

  f)????? Th?ng báo v? các th?ng tin tuy?n d?ng c?a THACO n?u Khách hàng ??ng kí nh?n email th?ng báo.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầng)????? ?ánh giá và phan tích th? tr??ng, khách hàng, D?ch v? c?a THACO

  h)????? Các n?i dung khác mà THACO ???c phép s? d?ng Th?ng tin kh?ng trái v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

 • Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần6.1??? ?? th?c hi?n m?c ?ích thu th?p Th?ng tin ?? c?p t?i Chính sách này THACO có th? c?n s? h? tr? t? bên th? ba ?? phan tích d? li?u, ti?p th? và h? tr? d?ch v? khách hàng và/ho?c cung c?p D?ch v? t?t h?n cho Khách hàng. Trong quá trình h? tr?, Th?ng tin c?a Khách hàng có th? ???c THACO ti?t l? cho các ??i t??ng ???c ?? c?p d??i ?ay:

  a)????? ??n v? tr?c thu?c c?a THACO khi s? tham gia c?a ??n v? tr?c thu?c là c?n thi?t ?? th?c hi?n/hoàn thi?n giao d?ch ?? thi?t l?p gi?a THACO v?i Khách hàng.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnb)????? ??i tác kinh doanh mà THACO tin t??ng, vi?c ti?t l? và trách nhi?m b?o m?t Th?ng tin c?a Khách hàng s? ???c th?c hi?n theo th?a thu?n gi?a THACO và ??i tác kinh doanh c?a THACO.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần6.2??? ?? phát tri?n ho?t ??ng kinh doanh ho?c trong tr??ng h?p b?t kh? kháng THACO có th? ph?i th?c hi?n t? ch?c l?i, chuy?n nh??ng, gi?i th? ho?c phá s?n c?ng ty, tr??ng h?p này các ??n v? k? th?a, nh?n chuy?n nh??ng c?a THACO có th? s? ti?p nh?n Th?ng tin c?a Khách hàng ?? thay th? THACO ti?p t?c cung c?p, th?c hi?n D?ch v? v?i Khách hàng.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần6.3??? THACO s? ph?i ti?t l? Th?ng tin c?a Khách hàng cho Bên th? ba ho?c cho c? quan có th?m quy?n khi ???c c? quan có th?m quy?n yêu c?u ho?c các tr??ng h?p khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c THACO có c? s? ?? tin r?ng vi?c ti?t l? Th?ng tin có th? b?o v? quy?n, tài s?n ho?c an toàn c?a chính Khách hàng ho?c c?a THACO/??n v? tr?c thu?c c?a THACO.

  6.4??? Các bên khác khi có s? ??ng y ho?c theo h??ng d?n c?a Khách hàng.

 • THACO ch? l?u gi? Th?ng tin v? Khách hàng trong th?i gian c?n thi?t cho m?c ?ích mà Th?ng tin ???c thu th?p ho?c theo yêu c?u c?a H?p ??ng ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.

 • 8.1??? M?t s? n?i dung, qu?ng cáo và tính n?ng trên trang web c?a THACO có th? ???c cung c?p b?i các bên th? ba có ho?c kh?ng liên k?t v?i THACO. Các bên th? ba này có th? thu th?p ho?c nh?n Th?ng tin nh?t ??nh v? vi?c Khách hàng s? d?ng D?ch v?, k? c? th?ng qua vi?c s? d?ng Cookie, Beacon và các c?ng ngh? t??ng t? và Th?ng tin này có th? ???c thu th?p theo th?i gian, ??ng th?i ???c k?t h?p v?i Th?ng tin ???c thu th?p trên các Website và d?ch v? tr?c tuy?n khác nhau.

  8.2??? N?u Khách hàng k?t n?i v?i d?ch v? m?ng x? h?i, THACO có th? nh?n và l?u tr? Th?ng tin xác th?c t? d?ch v? ?ó ?? cho phép Khách hàng ??ng nh?p, c?ng nh? Th?ng tin khác mà Khách hàng cho phép THACO nh?n khi Khách hàng k?t n?i v?i các d?ch v? ?ó.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần8.3??? B?ng cách truy c?p và/ho?c s? d?ng D?ch v? c?a THACO, Khách hàng ??ng y l?u tr? Cookie, Beacon, các c?ng ngh? l?u tr? c?c b? khác. Khách hàng c?ng ??ng y quy?n truy c?p Cookie, Beacon, c?ng ngh? l?u tr? c?c b? c?a THACO và các bên th? ba ???c ?? c?p ? trên.

  8.4??? Nh? ?? nêu trên, D?ch v? c?a THACO có th? có các liên k?t ??n các website c?a Bên th? ba khác kh?ng thu?c quy?n ki?m soát c?a THACO, do ?ó THACO s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? s? an toàn ho?c b?o m?t c?a b?t k? Th?ng tin nào ???c thu th?p b?i các Bên th? ba ?ó, kh?ng ???c th?c hi?n trên giao di?n website ho?c THACO có quy?n qu?n ly và/ho?c ki?m soát. THACO khuyên Khách hàng nên th?n tr?ng và xem xét các quy?t ??nh v? b?o m?t Th?ng tin áp d?ng cho các Website và d?ch v? c?a Bên th? ba mà Khách hàng s? d?ng.

 • Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần9.1??? THACO cam k?t b?o m?t Th?ng tin c?a Khách hàng theo ?úng các n?i dung ???c quy ??nh t?i Chính sách này và quy ??nh c?a pháp lu?t.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần9.2??? THACO s? áp d?ng ph??ng án và gi?i pháp thích h?p v? k? thu?t và an ninh ?? b?o v? hi?u qu? nh?t Th?ng tin c?a Khách hàng. Tuy nhiên, l?u y r?ng m?c dù THACO th?c hi?n các ph??ng th?c h?p ly ?? b?o v? Th?ng tin c?a Khách hàng, nh?ng kh?ng có trang web, ???ng truy?n Internet, h? th?ng máy vi tính hay k?t n?i kh?ng day nào là an toàn tuy?t ??i. Do v?y, THACO kh?ng th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng th?ng tin Khách hàng cung c?p cho THACO s? ???c b?o m?t m?t cách tuy?t ??i an toàn, và THACO kh?ng th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép, rò r? Th?ng tin c?a Khách hàng mà kh?ng do l?i c?a THACO. N?u Khách hàng kh?ng ??ng y v?i các ?i?u kho?n nh? ?? m? t? ? trên, THACO khuy?n ngh? Khách hàng kh?ng nên g?i Th?ng tin ??n cho THACO

 • Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần10.1? Quy?n l?i

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầna)????? Khách hàng ???c b?o ??m các quy?n l?i và b?o m?t v? Th?ng tin mà THACO ?? cam k?t theo Chính sách này;

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnb)????? Khách hàng có quy?n truy c?p vào d? li?u Th?ng tin c?a mình và có quy?n t? ?i?u ch?nh l?i nh?ng sai sót trong d? li?u cá nhan c?a mình ho?c c?p nh?t, b? sung ?? hoàn thi?n Th?ng tin ???c l?u tr? trên website. Khách hàng c?ng có quy?n t? xóa d? li?u cá nhan trên website ho?c yêu c?u THACO ng?ng s? d?ng d? li?u cá nhan cho m?c ?ích ti?p th? b?ng cách g?i yêu c?u ng?ng các ho?t ??ng nh?n th?ng báo, th?ng tin t? website.

  c)????? N?u Khách hàng kh?ng mu?n nh?n b?t c? th?ng tin qu?ng cáo, ch??ng trình khuy?n m?i c?a THACO thì có quy?n t? ch?i b?t c? lúc nào b?ng cách g?i yêu c?u ng?ng nh?n th?ng tin ??n website c?a THACO theo các tính n?ng ?? ???c h??ng d?n ? cu?i trang.

  10.2? Trách nhi?m c?a Khách hàng

  a)????? Tìm hi?u k? Chính sách này tr??c khi s? d?ng, truy c?p D?ch v? c?a THACO., Vi?c Khách hàng s? d?ng, truy c?p D?ch v? c?a THACO c?ng chính là s? xác nh?n vi?c ?? tìm hi?u k? và ??ng y v?i toàn b? n?i dung Chính sách này.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnb)????? Cung c?p Th?ng tin chính xác, h?p pháp cho THACO khi ???c ?? ngh? và ??ng y cung c?p. Khách hàng s? hoàn toàn ch?u trách nhi?m (trong m?i tr??ng h?p, kh?ng có s? liên ??i nào ??n THACO dù cho m?t ph?n hay toàn b?) n?u Th?ng tin Khách hàng cung c?p cho THACO là kh?ng chính xác, kh?ng h?p pháp và/ho?c vi?c th?c hi?n D?ch v? c?a Khách hàng b? gián ?o?n, kh?ng th? th?c hi?n; ho?c giao d?ch gi?a THACO và Khách hàng, gi?a THACO và Bên th? ba, gi?a Khách hàng và Bên th? ba b? gián ?o?n ho?c kh?ng th? th?c hi?n ???c vì y?u t? k? thu?t, ???ng truy?n, l?i h? th?ng, v.v. ho?c phát sinh b?t k? thi?t h?i v?t ch?t, phi v?t ch?t nào t? vi?c s? d?ng nh?ng Th?ng tin kh?ng chính xác/vi ph?m pháp lu?t này.

  c)????? Kh?ng s? d?ng b?t k? ch??ng trình, c?ng c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u c?a D?ch v?, giao di?n c?a website, các tính n?ng hi?n h?u c?a website THACO.

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnd)????? Kh?ng phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xam nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng website thu?c quy?n qu?n ly c?a THACO.

  e)????? Kh?ng truy?n bá, phát tán n?i dung vi ph?m pháp lu?t và/ho?c trái ??o ??c x? h?i t?i website c?a THACO.

  f)????? M?i vi ph?m s? b? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 • THACO tran tr?ng m?i y ki?n ?óng góp, liên h? và ph?n h?i th?ng tin t? Khách hàng v? D?ch v? c?a THACO c?ng nh? chính sách này. M?i th?c m?c liên quan, Khách hàng vui lòng liên h? theo th?ng tin d??i ?ay:

  C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần??a ch?: 80 Nguy?n V?n Tr?i, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM

  Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnS? ?i?n tho?i: 08 39.977.824/25/26

  Fax: 08 39.977.742

  Email:?rep-office@thaco.com.vn

  Website: thacogroup.vn