MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHI TI?T CHÍNH SÁCH
 • 1.???T? v?n: khi Khách hàng ??n các showroom c?a C?ng ty ho?c liên h? qua ?i?n tho?i? ho?c g?i yêu c?u h? tr? qua website c?a C?ng ty, Khách hàng s? ???c ??i ng? t? v?n bán ?hàng c?a C?ng ty tr?c ti?p t? v?n và gi?i thi?u th??ng hi?u, lo?i xe, m?u xe ?áp ?ng t?t nh?t v?i nhu c?u và ?i?u ki?n c?a Khách hàng .

  2.?????t hàng: khi Khách hàng ?? l?a ch?n ???c lo?i xe phù h?p, Khách hàng s? ti?n hành ??t hàng v?i C?ng ty b?ng cách liên h? tr?c ti?p t?i b?t kì showroom nào c?a C?ng ty theo s? h??ng d?n c? th? c?a nhan viên T? v?n bán hàng c?a C?ng ty.

  3.? ?Giao k?t h?p ??ng:? sau khi Khách hàng ??t hàng theo quy ??nh t?i ti?u m?c 2 trên ?ay, nhan viên t? v?n bán hàng c?a C?ng ty s? liên h? và m?i Khách hàng ??n showroom ?? ti?n hành ky k?t h?p ??ng mua bán.

  4.???Thanh toán: Sau khi h?p ??ng ???c ky k?t, Khách hàng s? th?c hi?n thanh toán cho C?ng ty theo ph??ng th?c b?ng ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n theo các ?i?u ki?n, n?i dung ???c th?a thu?n c? th? gi?a C?ng ty và Khách hàng trong H?p ??ng.

  5.? ?Bàn giao xe: sau khi Khách hàng thanh toán cho C?ng ty theo quy ??nh t?i H?p ??ng và trong th?i h?n ???c th?a thu?n t?i h?p ??ng C?ng ty s? ti?n hành th? t?c bàn giao xe? cho Khách hàng theo quy ??nh t?i Chính sách giao nh?n ??? c?p t?i M?c 2 d??i ?ay.

 • Chính sách ??i/tr? s?n ph?m s? ???c th?c hi?n theo chính sách b?o hành t? nhà s?n xu?t ??i v?i t?ng th??ng hi?u xe ? t? mà C?ng ty th?c hi?n phan ph?i

 • 1.????????i t??ng áp d?ng:?C?ng ty và Khách hàng ??/?ang s? d?ng xe ? t? mua t? h? th?ng showroom/??i ly c?a C?ng ty.

  2.??????Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnVi?c b?o hành ???c th?c hi?n theo các chính sách và quy trình b?o hành cho t?ng th??ng hi?u xe c?a C?ng ty.?

 • 1.??????Ph?m vi ?i?u ch?nh: Chính sách này quy ??nh nh?ng n?i dung c? b?n v? th? t?c giao nh?n xe gi?a C?ng ty và Khách hàng.

  2.????????i t??ng áp d?ng: C?ng ty và Khách hàng mua xe c?a C?ng ty (khách hàng ?? hoàn t?t vi?c thanh toán ?? c?p t?i ti?u m?c 4 m?c I nêu trên).

  3.????????a ?i?m giao – nh?n xe: C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng t?i tr? s? C?ng ty tr? tr??ng h?p h?p ??ng quy ??nh khác. Khách hàng s? nh?n xe tr?c ti?p t?i B? ph?n Giao nh?n xe c?a C?ng ty theo s? h??ng d?n c?a nhan viên T? v?n bán hàng.

  4.??????Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnQuy trình giao – nh?n

  ·?????????Nguyên t?c chung: C?ng ty ch? giao xe cho ?úng ng??i ?? th?c hi?n giao k?t h?p ??ng v?i C?ng ty, ho?c ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp b?i ng??i này. Vi?c giao xe cho ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp phát sinh hi?u l?c pháp ly nh? giao xe cho chính ng??i giao k?t h?p ??ng. Tr??ng h?p ng??i ???c ?y quy?n t?i th?i ?i?m giao xe kh?ng xu?t trình ???c v?n b?n ch?ng minh t? cách nh?n ?y quy?n m?t cách h?p pháp thì C?ng ty có quy?n t? ch?i giao xe và? th?ng báo cho ng??i giao k?t h?p ??ng vi?c giao xe kh?ng thành c?ng. Trong m?i tr??ng h?p C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng theo ?úng ??a ?i?m ???c ?? c?p t?i H?p ??ng.

  ·?????????Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnTr??c khi ti?n hành bàn giao xe nhan viên T? v?n bán hàng c?a C?ng ty s? liên h? tr??c v?i Khách hàng ?? xác nh?n ?l?i th?i gian, ??a ?i?m bàn giao xe và h??ng d?n Khách hàng chu?n b? m?t s? gi?y t? c?n thi?t khi nh?n bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan ??n vi?c giao xe ngoài tr? s? showroom s? ???c xác ??nh theo quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng gi?a C?ng ty và Khách hàng.

  ·?????????Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnT?i th?i ?i?m bàn giao- nh?n xe, Khách hàng vui lòng tr?c ti?p ki?m tra k? v? ch?ng lo?i, s? l??ng, tình tr?ng xe, các ph? ki?n kèm theo và/ho?c nh?ng v?t d?ng khuy?n ?m?i khác (n?u có) ?? ??i chi?u s? phù h?p gi?a th?c t? giao nh?n v?i th?a thu?n c?a các Bên t?i H?p ??ng.

  ·?????????Nhan viên T? v?n bán hàng khi th?c hi?n th? t?c bàn giao xe s? l?p “Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe (“Biên b?n”)” trong ?ó th? hi?n tình tr?ng xe lúc giao và nh?ng ph? ki?n ?i kèm (n?u có). Khách hàng vui lòng ki?m tra n?i dung Biên b?n ???c ghi nh?n theo ?úng th?c t? giao nh?n. Biên b?n s? ???c l?p t?i thi?u là 02 b?n và trong m?i tr??ng h?p Khách hàng s? lu?n ???c nh?n m?t b?n g?c c?a Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe.

  ·?????????Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnVi?c xác nh?n vào Biên b?n là s? xác nh?n C?ng ty ?? giao xe và Khách hàng ?? nh?n xe ?úng, ?? và ??m b?o ch?t l??ng nh? th?a thu?n theo quy ??nh trong H?p ??ng. Trách nhi?m c?a C?ng ty sau th?i ?i?m các Bên xác nh?n Biên b?n s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh v? b?o hành.

  5.??????Th?i gian giao xe

  ·?????????Th?i gian giao xe theo quy ??nh c? th? t?i h?p ??ng.

  ·?????????Trong th?i gian ch? ??i nh?n xe, Khách hàng có b?t c? th?c m?c gì v? vi?c bàn giao xe xin vui lòng liên h? hotline c?a C?ng ty ?? nhan viên c?a C?ng ty có th? tr? giúp cho Khách hàng.