MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

D?CH V? S?A CH?A

Các ??i lý c?a Mazda cung c?p d?ch v? s?a ch?a t?n tâm ?? giúp cho chi?c xe c?a b?n luôn ???c duy trì trong tình tr?ng t?t nh?t.

Service 6

THU?N TI?N, NHANH CHÓNG VÀ CH?T L??NG

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnV?i h? th?ng x??ng s?a ch?a chuyên nghi?p và có m?t ?? tr?i r?ng kh?p toàn qu?c, chúng tôi có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? s?a ch?a ?a d?ng và ch?t l??ng theo tiêu chu?n c?a Mazda toàn c?u.