MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

PH? TÙNG - PH? KI?N

H? th?ng Showroom trên toàn qu?c cung c?p ??y ?? ph? tùng, ph? ki?n ?? ch? xe có th? b? sung ho?c thay m?i cho xe khi c?n.

Service 3

PH? TÙNG B?O D??NG

Các Showroom 3S c?a Mazda trên toàn qu?c luôn cung c?p ??y ?? các ph? tùng chính hãng ?? b?o d??ng và thay th? cho chi?c xe Mazda c?a b?n v?i giá thành phù h?p, giúp cho chi?c xe c?a b?n v?n hành t?t nh? ban ??u.

Mazda Genuine Parts