MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Offers

MAZDA TUNG LO?T ?U ?ÃI “VÀNG” NHÂN K? NI?M 100 N?M

11/11/2020

Tháng 11 tr? nên y ngh?a h?n bao gi? h?t khi Mazda Vi?t Nam cùng lúc chào ?ón hai s? ki?n: k? ni?m 100 n?m th??ng hi?u Mazda và h??ng ??n k? ni?m 10 n?m h?p tác Thaco-Mazda. ?? chào m?ng d?p ??c bi?t này, Mazda Vi?t Nam tung ch??ng trình ?u ??i l?n cho toàn b? các xe hi?n h?u và xe phiên b?n ??c bi?t k? ni?m 100 n?m bên c?nh nhi?u quà t?ng giá tr?.?

T??ng t? tháng 10 v?a qua, tháng 11 ???c d? báo s? ti?p n?i kho?ng bình ?n c?a th? tr??ng ? t? và ti?p t?c ?à gia t?ng doanh s? th??ng th?y vào Quy IV m?i n?m. Ch??ng trình ?u ??i trong giai ?o?n này v?n còn r?t d?i dào tr??c khi các h?ng quay l?i tình tr?ng c?t gi?m vào tháng c?n T?t do c?u v??t quá cung. ??ng th?i, ?ay còn là th?i ?i?m các l? hàng m?i ???c nh?p và s?n xu?t liên t?c ?? ph?c v? nhu c?u mua s?m, có s?n xe giao ngay v?i nhi?u tùy ch?n phiên b?n và màu s?c phong phú.

Mazda hi?n ?ang áp d?ng ch??ng trình ?u ??i ??c bi?t cho toàn b? các dòng xe, trong ?ó t?p trung vào nhóm ??ng c? dung tích l?n nh? 2.0L và 2.5L ?? t?o ?i?u ki?n cho khách hàng s? h?u xe hi?u su?t cao, c?m giác lái thú v? ?úng nh? tinh th?n ch? ??o mà Mazda ?? theo ?u?i trong su?t 100 n?m qua. ??c bi?t, ch??ng trình vay mua xe Mazda v?i giá kh?i ?i?m ch? t? 93 tri?u (lên ??n 80% giá tr? xe) v?n ti?p t?c kéo dài t? nay ??n h?t n?m.

NH?N BáO GIá CHI TI?T

C? th?, ??i v?i SUV 7 ch? Mazda CX-8, các phiên b?n Premium AWD, Premium và Luxury ??u ???c t?ng m?t n?m B?o hi?m v?t ch?t tr? giá 15 tri?u ??ng. Riêng phiên b?n nang c?p Deluxe hi?n t?ng m?c ?u ??i ?? t?ng ??n 55 tri?u ??ng bao g?m gói ph? ki?n chính h?ng tr? giá 35 tri?u ??ng v?i : c?p ch?nh ?i?n, baga mui, ?p c?n sau, ty th?y l?c ch?ng capo và b? b??c chan, ?i cùng ?u ??i giá 20 tri?u ??ng, xác l?p m?c giá ?? s? h?u m?u xe SUV máy x?ng c? D th??ng hi?u Nh?t ch? còn t? 979 tri?u ??ng.

NH?N BáO GIá CHI TI?T

Trong khi ?ó, New Mazda CX-5 – SUV c? trung ??ng ??u phan khúc v? doanh s? và liên ti?p l?t top 10 xe bán ch?y nh?t th? tr??ng 5 tháng v?a qua - có giá bán kh?i ?i?m ch? t? 829 tri?u và t?ng giá tr? gói ?u ??i lên ??n 35 tri?u ??ng trong tháng 11. V?i khách hàng ?a chu?ng xe nhi?u c?ng ngh? và trang b? cao c?p, phiên b?n 2.0 Luxury là m?t l?a ch?n h?p ly trong m?c giá 869 tri?u. Nh?ng ?áng nói, ch? c?n b? thêm 10 tri?u ??ng, t?c 879 tri?u, khách hàng d? dàng nang c?p lên phiên b?n Luxury ??ng c? 2.5L m?nh m? ?i kèm các trang b? ?áng giá nh? h? th?ng 10 loa Bose, c?p sau ch?nh ?i?n. ??c bi?t, phiên b?n 2.5L Premium AWD (1 c?u) ???c gi?m giá sau 20 tri?u ??ng, v? v?i m?c 979 tri?u. M?c chênh l?ch ch? vào kho?ng 70 tri?u ??ng so v?i phiên b?n 2.0 Premium nh?ng khách hàng s? ???c s? h?u ??ng c? 2.5L, cùng v?i gói ph? ki?n nang c?p chính h?ng tr? giá 15 tri?u ??ng g?m b? b??c chan và c?p ?i?n th?ng minh (m? c?p r?nh tay) bên c?nh h? th?ng antoàn ch? ??ng i-Activsense, màn hình HUD và gh? lái nh? 2 v? trí trên xe.

NH?N BáO GIá CHI TI?T

??i v?i b? ??i s?n ph?m ?o?t gi?i “Thi?t k? xe ??p nh?t th? gi?i n?m 2020” All-New Mazda3 & All-New Mazda3 Sport, ngoài m?c giá kh?i ?i?m h?p d?n 669 tri?u còn ?i kèm thêm ch??ng trình ?u ??i tr?c ti?p lên ??n 30 tri?u ??ng vào giá bán và phi?u d?ch v? tr? giá 5 tri?u (*tùy phiên b?n). V?i All-New Mazda3, phiên b?n 2.0 Luxury ch? còn chênh 40 tri?u ??ng so v?i 1.5 Luxury nh?ng có ??ng c? 2.0L m?nh h?n, mam 18 inch th? thao h?n, c?a s? tr?i, ??u DVD, màn hình HUD cùng tính n?ng m? r?ng góc chi?u khi ?ánh lái AFS. T??ng t?, phiên b?n 2.0 Premium c?ng ch? còn chênh 20 tri?u so v?i 1.5 Premium. Xét ??n các phiên b?n All-New Mazda3 Sport 2.0, kh?ng ch? có giá bán ?u ??i ngang b?ng v?i xe Sedan 2.0, m?c chênh l?ch gi?a phiên b?n 1.5L và 2.0L c?ng ch? t? 20-30 tri?u và khách hàng s? ???c s? h?u xe ??ng c? dung tích l?n h?n, mam xe l?n h?n cùng nhi?u trang b? ti?n nghi và c?ng ngh? an toàn cao c?p thêm vào.

Riêng b? ??i All-New Mazda3 & Mazda3 Sport phiên b?n ??c bi?t 100 n?m v?i duy nh?t màu s?n ?? pha lê - Soul Red Crystal, s? h?u các trang b? và logo nh?n di?n ??c quy?n mang d?u ?n k? ni?m 100 n?m th??ng hi?u, hi?n có m?c giá ch? 869 tri?u ??ng? và ???c t?ng thêm gói b?o d??ng lên ??n 3 n?m, h??ng ??n nhóm khách hàng yêu m?n Mazda và mong mu?n s? h?u phiên b?n “100 n?m m?i có 1”.

NH?N BáO GIá CHI TI?T

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnV?i b? ??i New Mazda2 & New Mazda2 Sport, giá kh?i ?i?m ?? s? h?u m?u xe c? B nhi?u c?ng ngh? và thi?t k? tr? trung có giá bán h?p d?n b?c nh?t phan khúc là 479 tri?u ??ng. Ngoài ra, khách hàng còn ???c t?ng m?t n?m b?o hi?m v?t ch?t khi mua các phiên b?n 1.5L Premium, 1.5L Deluxe, 1.5L AT và h? tr? m?t ph?n phí tr??c b? cho phiên b?n 1.5 Luxury.

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnTrong khi ?ó, sedan c? D cao c?p Mazda6 hi?n ???c ?u ??i giá lên ??n 25 tri?u ??ng và kh?i ?i?m t? 829 tri?u, t??ng ???ng v?i nhi?u m?u xe c? C trên th? tr??ng. Trong s? này, phiên b?n 2.5 Premium ???c gi?m giá m?nh nh?t, ??a giá xe xu?ng còn 879 tri?u, tr? thành cái tên duy nh?t trong phan khúc s? h?u xe ??ng c? 2.5L có m?c giá d??i 900 tri?u ??ng.

NH?N BáO GIá CHI TI?T

Các m?u xe New Mazda6 ???c ?u ??i lên ??n 30 tri?u v?i m?c giá t? 889 tri?u ??ng ?ang ???c các doanh nhan tr? tin t??ng ch?n l?a ?? kh?ng ??nh phong cách l?ch l?m mà kh?ng ph? tr??ng, Mazda BT-50 c?ng ?ang gi? m?c giá c?nh tranh và có s?c hút riêng bi?t trong phan khúc bán t?i.

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần?áng chú y, khách hàng l?a ch?n t?t c? phiên b?n nang c?p Mazda CX-8, Mazda CX-5, New Mazda6 trong d?p này s? ??u ???c l?a ch?n các màu s?n cao c?p nh? ?? pha lê - Soul Red Crystal, Xám - Machine Grey và Tr?ng - Snowflakes White Pearl. Ngoài ra, các khách hàng ??t l?ch h?n d?ch v? qua ?ng d?ng Mazda Service trong th?i gian t? 20/11 - 20/12 và ??n ?úng l?ch h?n s? ???c nh?n thêm các ph?n quà h?p d?n khác ??n t? Mazda.

NH?N BÁO GIÁ CHI TI?T

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần New Mazda2 | New Mazda2 Sport | All-New Mazda3 | All-New Mazda3 Sport | Mazda6 | New Mazda CX-5 | Mazda CX-8 | Mazda BT-50