MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Mua xe

Service 11 Min

D?CH V?

Các ??i lý c?a Mazda cung c?p d?ch v? s?a ch?a t?n tâm ?? giúp cho chi?c xe c?a b?n luôn ???c duy trì trong tình tr?ng t?t nh?t.

D?ch v?